Novinky

Technika korčuľovania a zrýchlenie
Technika korčuľovania
12.10.2023

Technika korčuľovania a zrýchlenie

Riešime príčiny, nie následky

Okrem komplexného (holistického) prístupu riešime aj tie najšpecifickejšie a najpodstatnejšie procesy na zlepšenie herného výkonu.

Zavedenie merania je dôležitou súčasťou systematického rozvoja. Je tiež dôležitým predpokladom na dosiahnutie optimálnej kvality tréningového procesu. Naše riešenia, ako napríklad analýza Stride Power, Powergate, beeSPORT | Tester alebo Skating Analysis, sú teraz vylepšené o novú metriku.

Meranie zrýchlenia prechodom z transakčného korčuľovania

Naša aplikácia Skating Analysis bude začiatkom roku 2024 vylepšená o toto úžasné nové meranie s použitím nového, prísne cieleného riešenia AI, aby sme našim klientom poskytli zásadnú výhodu.

Teraz si povedzme viac o detailoch

Kinematika pohybu na ľade počíta so základnou korčuliarskou schopnosťou hráča, na ktorú nadväzujú ďalšie zručnosti -  zrýchlenie, manipulácia s hokejkou/pukom, streľba, prihrávka... Pevné základy z hľadiska celkovej sily a fyzického výkonu sú potrebné na konkrétne zameranie a zlepšenie individuálnych zručností.

Korčuliarske kroky

So zmenami rýchlosti korčuľovania sa počet krokov hráča môže zvyšovať spolu s rýchlosťou bez následnej zmeny dĺžky kroku. To naznačuje, že rýchlosť závisí skôr od počtu krokov ako od dĺžky kroku.

Trup a nohy

Výskum ukazuje, že rýchlejší korčuliari dosahujú vyššiu flexiu kolien v porovnaní s pomalšími korčuliarmi. Rovnako tak rýchlejší korčuliari mali tendenciu sa viac nakláňať dopredu, zatiaľ čo pomalší korčuliari zostali počas korčuľovania viac kolmí (znížený predklon).

Aj preto môže konfigurácia a správne nastavenie jednotlivých kĺbových segmentov ovplyvniť nielen techniku korčuľovania a jeho rýchlosť, ale aj efektivitu využitia energie pri pohybe.

Vďaka týmto znalostiam a pomocou skatemillu a videoanalýzy možno cielene trénovať spomínané faktory ovplyvňujúce výkon, napr. so zameraním na postavenie segmentov dolných končatín. Tieto trénovateľné parametre potom môže hráč preniesť na ľadovú plochu a efektívnejšie nakladať s energetickými zásobami, čím sa zvýši jeho výkon.

Video analýza

Spracovanie nášho výskumu naznačuje, že videoanalýza nám môže pomôcť pochopiť techniku korčuľovania založenú na anatomických a biomechanických predispozíciách, ktorými daný hráč disponuje. Taktiež je možné analyzovať uhol náklonu korčúľ na vonkajšej alebo vnútornej hrane, čo má významný vplyv na schopnosť produkovať vyššiu rýchlosť pri korčuľovaní. Pri cielenom vedení pod dohľadom skúseného trénera sa dá tento proces natrénovať takmer k dokonalosti.

Komplexné úpravy pre jednoduchosť a efektivitu

Pri korčuľovaní je dôležité správne nastavenie jednotlivých segmentov tela. Dorzálna flexia členku, kolená pokrčené, trup ohnutý v predklone. Taktiež je možné sledovať nastavenia segmentov nielen v sagitálnej, ale aj vo frontálnej rovine. Veľmi dôležitou súčasťou sú pohybové kvality, pre ktoré je potrebné využiť poznatky z fyzioterapie či antropometrie. Práve na tieto špecifiká sa zameriava oddelenie fyzioterapie, kde je možné s pomocou odborníka identifikovať limitujúce faktory pohybového aparátu a začať dôsledne pracovať na ich redukcii či eliminácii.

Pomocou prístrojovej diagnostiky, aspekcie, palpácie, prípadne špecifických testov je možné odhaliť svalové asymetrie, dysbalancie, obmedzenia v rozsahu pohyblivosti, či silové deficity. Všetky spomenuté faktory sú v korelácii s technikou korčuľovania a možným rizikom úrazov. Ale dotkneme sa toho v jednom z našich ďalších článkov...