Napíšte nám

Sport Testing – Stride Power and WingateSport Testing – Stride Power and Wingate

Základom je svetovo unikátna technológia na rozvoj rýchlostných schopností hráča. Pomocou presnej diagnostiky sa zisťuje, pri akej rýchlosti dosahuje hráč maximálny výkon, z čoho sa ďalej vychádza pri tréningu zameranom na rozvoj silovo-rýchlostných schopností hráča.

Stride Power a Wingate test

Najrozšírenejším a v súčasnosti najpoužívanejším anaeróbnym testom je „Wingate“ hlavne vďaka  štandardizovanému protokolu, vysokej spoľahlivosti, validite k rýchlostno-silovým výkonom a v neposlednej rade k jednotnému hodnoteniu a jednotnej interpretácií výsledkov . Najčastejšie sa prevádza na bicyklovom ergometri. Ide o 30 sekundový test na zistenie anaeróbnej kapacity a silových schopností organizmu. Výsledkom je stanovenie maximálneho anaeróbneho výkonu, anaeróbnej kapacity, indexu únavy a následne po záťažovej koncentrácie laktátu.

Výkon v tomto teste sa určuje podľa otáčok a odporu nastaveného podľa hmotnosti testovaného jedinca. Optimálna frekvencia je okolo 100 otáčok za minútu. Pri tejto frekvencii otáčok sú testovaný jedinci schopný produkovať najväčší výkon. Hodnotiacimi parametrami sú maximálny a priemerný výkon počítaný z jednosekundových intervalov. Maximálny výkon sa dosahuje v prvom päť sekundovom intervale. Priemerný výkon z celého 30 sekundového zaťaženia zase vypovedá o anaeróbnej kapacite. Vypočítaním percentuálneho podielu poklesu výkonu od úvodného po záverečný interval dostaneme index únavy. Test poukazuje na podiel aktivácie rýchlych, resp. pomalých svalových vlákien, teda nepriamo aj o ich pomerovom zastúpení vo svaloch testovaných jedincov.

Wingate v ľadovom hokeji

Wingate test je v dnešnej dobe stále častejšie využívaný v ľadovom hokeji a to z dôvodu, že poskytuje údaje, ktoré sú v tréningu najlepšie využiteľné.

Ľadový hokej je intervalový druh aktivity (krátke intenzívne zaťaženie strieda odpočinok), to znamená že kladie špecifické nároky na energetické zásobovanie svalov a celého organizmu. Možnosti energetického zásobovania sú u každého hráča iné. Sú dané tréningom ale aj genetickými predpokladmi a vrodenými dispozíciami.

Aké zdroje energie sa podieľajú na pokrytie energetických potrieb to závisí hlavne od intenzity a doby trvania zaťaženia. Ale tiež od štýlu hry a od dĺžky odpočinku medzi jednotlivými striedaniami.

V krátkych intervaloch zaťaženia prebieha re-syntéza ATP (adenosintrifosfát) využitím svalových rezerv kreatinfosfátu (CP). Procesy uvoľňovania energie aj re-syntézy ATP prebiehajú bez prístupu kyslíka (anareóbne). Daný systém sa veľmi rýchlo aktivizuje, CP sa ale za pomerne krátku dobu vyčerpá (po 10 – 20 s). Ak ma činnosť trvať ďalej, začnú sa na hradení energetických potrieb podieľať aj ďalšie systémy. Uvedený zdroj energie umožňuje vysokú (maximálnu) intenzitu pohybovej činnosti, ktorú potrebujeme práve pri ľadovom hokeji.

Na stanovenie maximálneho anaeróbneho výkonu prevádzame Wingate test v podmienkach blížiacim sa reálnemu pohybu hráča po ľadovej ploche. Meranie je o to objektívnejšie nakoľko testovaný jedinec prevádza test na korčuliarskom trenažéri a nie na bicyklovom ergometri.

V prípade StridePower – Wingate testu na korčuliarskom trenažéri je potrebné zistiť najskôr osobné výkonové maximum. To zisťujeme pri štyroch rýchlostiach 18-20-22-24. Na každej rýchlosti korčuliar korčuľuje maximálnou intenzitou po dobu cca 6 sekúnd. Z výsledku štyroch krátkych testov stanovíme jeho osobné maximum, ktoré bolo dosiahnuté na jednej zo štyroch rýchlosti. Táto rýchlosť sa následne použije pre samotný 30 sekundový Wingate test. Výsledkom testu je rovnako ako na bicyklovom ergometri stanovenie maximálneho anaeróbneho výkonu, anaeróbnej kapacity a indexu únavy.

Na základe testovania vieme objektívne stanoviť silné a slabé stránky kondičnej prípravy hráčov a súčasne posúdiť efektivitu tréningovej prípravy.

Testovanie môže tiež nepriamo stimulovať hráčov k aktívnejšiemu a racionálnejšiemu prístupu a tréningovej príprave.

Pomocou opakovaného testovania vieme vyhodnotiť efektivitu predchádzajúcej prípravy a prípadne odhaliť skryté zdravotné problémy.