Napíšte nám

DiagnostikaDiagnostika

Vedieť kde som a kde chcem sa dostať má značne napomôcť diagnostická package.

Sport Testing je komplexné riešenie na testovanie a vyhodnocovanie kondično-koordinačných schopností testovaného jedinca. Riešenie Sport Testing je ideálne pre každý druh športu. Navyše Sport Testing obsahuje súpravu testov špeciálne určených pre hráčov ľadového hokeja.

Sport testing zahrnuje systém vopred pripravených testov rozdelených do troch základných skupín podľa prostredia, v ktorom sa testy vykonávajú. Testovať možno v priestoroch posilňovne (na suchu), na ľade a na hokejovom korčuliarskom trenažéri.

Riešenie Sport Testing je ideálne na motiváciu, ak ho využívame pri tréningu. Vzájomne porovnávanie motivuje a poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Preto odporúčame používať Sport Testing nielen na testovanie a vyhodnocovanie, ale aj ako bežnú súčasť každodenného tréningu.

Testovanie v troch fázach

Zbieranie dát

Ide o fázu, keď sa reálne vykonáva test alebo séria po sebe nasledujúcich rôznych testov. Testuje sa jeden hráč alebo celá skupina hráčov. V praxi sa zväčša testuje skupina hráčov v jednom prostredí (sucho, ľad alebo trenažér). Po zozbieraní dát všetkých zúčastnených hráčov sa pokračuje v testovaní v ďalšom prostredí, napríklad na ľade.Druh konkrétnych testov, ktoré sa budú vykonávať, závisí od počtu testovaných hráčov, ale aj od času, ktorý je na testovanie vyhradený.Riešenie Sport Testing ponúka vopred pripravené súpravy po sebe nasledujúcich testov, ktoré odporúčame vykonať. Len tak sa na záver získa komplexný pohľad na kondično-koordinačné schopnosti testovaného hráča. Vykonanie jedného testu poskytne pohľad len na jednu konkrétnu časť, na ktorú sa test zameral. Iba celkový pohľad na viaceré testy prináša naozaj reálnu informáciu o testovanom hráčovi a jeho schopnostiach.

Reporting

V druhom kroku prebieha reporting dát. Ide o fázu, keď sa nazbierané dáta odošlú cez aplikáciu Sport Testing na centrálny webový server, kde sa namerané výsledky konfrontujú s normami. Tento proces trvá len niekoľko sekúnd, no je nevyhnutný na posúdenie testovaného hráča podľa stanovených noriem. Normy vznikli na základe veľkého počtu hodnôt a štatistík získaných z predchádzajúcich meraní. Sú stanovené pre každú vekovú kategóriu a pohlavie osobitne. Normy sú výsledkom predchádzajúcich meraní, ale aj podrobnej analýzy a posúdenia mnohými odborníkmi, s ktorými bolo celé riešenie Sport Testing navrhnuté a s ktorými neustále spolupracujeme. Normy sa priebežne aktualizujú a spresňujú tak, aby zodpovedali aktuálnym potrebám a najnovším výskumom v oblasti športu.Výsledkom je zobrazenie nameraných hodnôt vo farebnej škále, čo umožňuje lepšiu čitateľnosť a prehľadnosť pri interpretácii výsledkov. Výsledky testovania možno zobraziť pre konkrétneho jednotlivca, pre vybraných hráčov, ale aj pre celú testovanú skupinu. Zároveň sa dá zobraziť porovnávací report testovanej osoby s časovým rozlíšením. Možno teda zobraziť vedľa seba testy spred roka a zo súčasnosti.Výsledky každého testu sa dajú znázorniť aj na grafe, a tak detailne interpretovať výsledok merania.Užitočnou vlastnosťou reportingu je možnosť prístupu k výsledkom testov odkiaľkoľvek cez internet. Na prístup k výsledkom testu nie je už potrebná aplikácia Sport Testing. Výsledky testu možno zobraziť na webovej stránke, alebo si ich nechať exportovať do formátu PDF. Link na výsledky testu možno zaslať mailom hráčom, trénerom, rodičom a pod.

Analysing

Na základe prehľadných reportov dokážeme odporučiť ďalší tréningový proces. Naši odborní tréneri a špecialisti pomôžu zostaviť komplexný tréningový plán tak, aby presne koreloval s nameranými výsledkami testov. Komplexné riešenie Sport Testing sa tak netýka len testovania, ale najmä toho, ako výsledky testov správne interpretovať a ako ďalej postupovať, aby sa výsledky v budúcnosti zlepšili. Starostlivosť o hráča pre nás predstavuje komplex činností, ktoré okrem tréningu zahrnujú aj mentálnu prípravu, kontrolovanú životosprávu a vzdelávanie. Komplexné ucelené riešenie potom uzatvárajú špeciálne tréningové pomôcky z nášho sortimentu.

Testovanie kondično-koordinačných schopností a špeciálnych zručností je dôležitou súčasťou tréningového procesu a tvorby profilu hráča, ale nenahrádza komplexný pohľad na športový výkon hráča v zápase, čo považujeme za najdôležitejšie kritérium hodnotenia hráča.