Napíšte nám

Dôležitosť diagnostiky pre tréningový proces

14. 09. 2018
/

Obsahové oblasti a procesný model

Diagnostika je dôležitou súčasťou tréningového procesu športovca. Jej hlavnou úlohou je zhodnotenie fyzickej pripravenosti hráča a získanie prvotných informácií o hráčovi. Zhodnocujeme silné a slabé stránky hráča, na základe ktorých sa tvorí tréningový program na zlepšenie vybraných pohybových schopností. Diagnostika má aj kontrolnú funkciu, to znamená, že hodnotí absolvovaný tréningový proces a jeho efektivitu. Prostredníctvom získaných priebežných meraní je možné optimalizovať tréningové zaťaženie počas prípravného alebo súťažného obdobia. Určuje smer zlepšovania hráča vo vybraných oblastiach.

Z hľadiska štruktúry, diagnostiku delíme na všeobecnú a špeciálnu. Všeobecná diagnostika zhodnocuje pohybové schopnosti, ktoré z hľadiska štruktúry pohybu hráča na ľade nie sú podobné s pohybmi vykonávaných počas všeobecnej diagnostiky. Ide predovšetkým o pohyby pozostávajúce z odrazov, z bežeckej lokomócie a prekonávaním vonkajšieho odporu na zisťovanie silových parametrov. Napriek tomu v rámci všeobecnej diagnostiky hodnotíme limitujúce faktory športového výkonu hokejistov, ako je oblasť výbušnej a rýchlej sily, reakčnej a akceleračnej rýchlosti alebo špeciálnej vytrvalosti. Všetky tieto oblasti vytvárajú predpoklad na podávanie kvalitného športového výkonu hráča na ľade.

Špeciálna diagnostika sa zameriava na hodnotenie limitujúcich faktorov hráča priamo na ľade a hokejovom trenažéri v podmienkach športového výkonu. V rámci hierarchie sa nachádza na vyššom stupni, nakoľko vo vyššej miere preukazuje pripravenosť hráča. Hlavným znakom tejto diagnostiky je technická zručnosť hráča, ktorá sa prejavuje v efektivite korčuľovania hráča a v kontrole puku počas pohybu. Špeciálna diagnostika hodnotí korčuliarsku rýchlosť vpred aj vzad, technickú zručnosť hráča s pukom a všeobecnú vytrvalosť hráča.

Súčasťou špeciálnej diagnostiky je aj diagnostika na hokejovom trenažéri, ktorá sa zaoberá stanovením korčuliarskeho výkonu meranom vo wattoch. Snahou je zefektívniť proces prípravy hráča a hľadať moderné, účinné spôsoby rozvoja špeciálnych pohybových schopností hokejistov v im prirodzených podmienkach. Základom diagnostiky na hokejovom trenažéri je stanovenie maximálneho výkonu (Pmax) vo wattoch, kde hodnotíme silu jednotlivých odrazov hráča na určitej rýchlosti. Diagnostická séria pozostáva z opakovaných akcelerácií na trenažéri pri zvolených rýchlostiach, pričom je hráč pripevnený o senzor ťahu. Prostredníctvom takejto diagnostiky určíme optimálnu rýchlosť, na ktorej je vhodné rozvíjať akceleráciu počas korčuľovania. Opakovaním takýchto šprintov v dĺžke trvania 10 sekúnd s prestávkou, vieme diagnostikovať aj špeciálnu vytrvalosť hráča, ktorá vyplýva zo štruktúry športového výkonu hokejistu. Keďže sa jedná o opakované vysoko intenzívne činnosti s krátkou prestávkou medzi nimi, hokejový trenažér je optimálnym nástrojom na zisťovanie tohto parametra. Z výsledkov určím takisto aj index únavy, ktorý nám vraví a celkovej trénovanosti hráča. Zistené výsledky slúžia tvorbu tréningového programu a na zlepšenie kľúčových vlastností hokejistov.

Diagnostika, či už všeobecná alebo špeciálna, nám pomáha v športovom procese hráča. Na zistenie validných výsledkov je však nutné dodržiavať rovnaký postup a metodiku testovanie na korektné vyhodnocovanie jednotlivcov, družstiev alebo aj porovnanie výsledkov získaných v predchádzajúcich meraniach. Iba vtedy výsledky poskytujú správnu informáciu o stave hráča a športovom procese.