Napíšte nám

InstructorInstructor

Instructor patrí do produktovej skupiny FUSION SKATING a je neodmysliteľnou súčasťou korčuliarskeho trenažéra HST A230.

Hokejový korčuliarsky trenažér sa netýka len jednotvárneho nácviku korčuľovania. Je to aj nastroj na realizáciu množstva zaujímavých cvičení, pričom ich prehľadný videozoznam vám poskytne práve produkt Instructor. Stovky cvičení ukazujú široké možnosti využitia korčuliarskeho trenažéra v tréningovom procese hokejového hráča.

Instructor poskytuje prehľadný videozoznam viac ako 200 cvičení. Každé cvičenie je navyše natočené z rôznych uhlov, čím poskytuje detailný pohľad na správne vykonanie cvičenia či správne postavenie korčúľ športovca. Každé video zahrnuje opis cviku a jeho zaradenie vzhľadom na technickú úroveň korčuliara.

Instructor poskytuje návod na využitie rôznych tréningových pomôcok. Obsahuje špecifické cvičenia zamerané na rozvoj rýchlosti, výbušnosti, reakcie, koordinácie a pod. Zaujímavé sú cvičenia zamerané na multitasking, ktorých cieľom je dosiahnuť stupeň automatizácie v motorickom učení hokejového hráča.

Korčuliarsky trenažér sa v rukách trénera stáva silným nástrojom na naučenie svojho zverenca rýchlo, ale najmä správne a úsporne vykonávať korčuliarske pohybové činnosti. Trénerovi umožňuje zostaviť vlastný a individuálne zameraný tréning, zvoliť cvičenie s ohľadom na výkonnostnú úroveň a vek korčuliara. Tréner získa ucelený návod, ako do tréningového procesu zapojiť rôzne pomôcky, a tak tréning zatraktívniť. Trénerovi poskytuje inšpiráciu a nápady pre tvorbu vlastných cvičení. Tréning s Instructorom je pre športovca atraktívny a motivujúci.

Instructor poskytuje ucelenú koncepciu a overené tréningové postupy, organizáciu a plán tréningu. Trénerovi poskytuje metodickú a informačnú podporu a umožňuje mu profesionálny prístup k tréningu.

Instructor zefektívňuje proces komunikácie medzi trénerom a jeho zverencom. Pomáha budovať vzájomnú dôveru a motivuje športovca. Trénerovi poskytuje priestor na jeho osobný rast a motivuje ho k vytváraniu vlastných špecifických cvičení.

Instructor cielene rieši problém, ako účinne a úsporne vykonávať pohybové úlohy hokejového hráča v jednotlivých úrovniach motorického učenia. Podstatou motorického učenia je osvojovanie, zdokonaľovanie a stabilizácia. Ide o dlhodobý proces učenia rozdelený do niekoľkých fáz, podľa ktorých sa člení aj tréning pomocou Instructora.

Instructor a fázy motorického učenia

 1. Generalizácia
  Hráči sa oboznamujú s pohybovými zručnosťami a prvými pokusmi o ich praktické vykonanie. Dôležitá je mentálna aktivita hráčov podnecujúca procesy v centrálnom nervovom systéme.
  Negatíva: cviky sa často nedaria, zlá ukážka, pohyby sú nekoordinované a neekonomické, súhybnosť – nežiaduce sprievodné pohyby, nechuť do učenia nového prvku.
  Dôležité: tréner musí motivovať, dobre predviesť ukážku, nácvik musí byť postupný, s maximálnou aktivitou hráča. Ak hráč prekoná toto štádium, nastane úspech, ktorý vedie k ďalšiemu zlepšeniu výkonu.
 2. Diferenciácia
  Hľadanie, nácvik a opakovanie − hráč utvára schopnosti (zručnosti), skúša pohyby a s pomocou trénera odhaľuje chyby – hľadá spôsoby, ako pohyb najlepšie zvládnuť.
  Negatíva: nedôvera k vlastným schopnostiam, nepríťažlivosť cvičenia (stereotyp), začiatočné uspokojenie z nového ustupuje, klesá záujem i aktivita hráča, nastáva stagnácia v učení – efekt plató.
  Dôležité: uplatnený postup treba preverovať a kontrolovať, dochádza k vzniku asociačných spojov medzi žiaducou formou pohybovej reakcie a spätnoväzbovým posilnením (pochvalou) – tréner musí individuálne chyby postupne odstraňovať, pri nadmernej aktivácii sa aktivita vykonáva s neadekvátnou energiou – kŕčovitosť, nekoordinovanosť.
 3. Automatizácia
  Výcvik, hráč zdokonaľuje získané schopnosti, pohyby sa automatizujú, uskutočňujú sa mimo kontroly vedomia, sú presné, koordinované, plynulé a rytmické.
  Negatíva: hráč nie je schopný uskutočniť dané prvky za mimoriadnych okolností, napr. pri dôležitom zápase.
  Dôležité: nacvičovať situácie nielen v optimálnych, ale aj v zmenených a sťažených podmienkach, prioritou sú výkonnostné aspekty.
 4. Tvorivosť
  Proces konečného osvojenia a zautomatizovania činností, ku ktorým sa pridáva kreativita, typické je tvorivé uplatnenie osobnosti v individuálnej technike.

Instructor